Privacybeleid

Privacyverklaring Tektonikos

In deze privacyverklaring legt mevrouw van Roozendaal, h.o.d.n. Tektonikos, kantoorhoudend te Schipholpoort 100 te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 71018956 (hierna “Tektonikos”), uit welke persoonsgegevens Tektonikos verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Tektonikos respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://www.tektonikos.eu/, zijn (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Tektonikos gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Tektonikos te maken hebben. Met derden die de diensten ondersteunen zijn duidelijke afspraken gemaakt die jouw persoonsgegevens beschermen. De gegevens worden in ieder geval niet verwerkt door partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan zal je hierover geïnformeerd worden.

Tektonikos houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Tektonikos of wanneer je anderszins contact hebt met Tektonikos (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Tektonikos), legt Tektonikos de door jou opgegeven gegevens vast. Tektonikos bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Je kunt te allen tijde de website van Tektonikos anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Tektonikos te delen.

Doelen

Tektonikos gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt dan wel daarmee verenigbare doelen. Jouw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Tektonikos of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Tektonikos naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

Tektonikos draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van Tektonikos is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;

– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,

– met de webhosting provider is een verwerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van jouw persoonsgegevens eveneens waarborgt.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Tektonikos maakt geen gebruik van persoonlijke cookies. Uitsluitend voor de voorkeur van de taal op de website. Tektonikos maakt geen gebruik van Google Analytics of uitsluitend op basis van anonimiteit.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten indien jouw persoonsgegevens door Tektonikos worden verwerkt. Zo kan je verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van jouw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). Je kunt in deze gevallen of indien je vragen hebt over het privacybeleid te allen tijde contact met Tektonikos opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@tektonikos.nl.

Indien je een klacht hebt over het privacybeleid van Tektonikos lossen we dit graag gezamenlijk op. Het staat je echter vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Tektonikos behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie 2020